„Novely dane z príjmu v posledných rokoch priniesli niekoľko noviniek, ktoré podnikateľom pomôžu výrazne optimalizovať náklady v oblasti inovácií, vedy a výskumu. Cieľom novelizácií je podporiť výrobu s vyššou pridanou hodnotou vo firmách podnikajúcich na Slovensku,“ hovorí Martin Kiňo, partner slovenskej audítorskej a poradenskej spoločnosti Moore BDR, ktorá je členom medzinárodnej siete Moore Global.

K účinným novinkám daňovej optimalizácie, ktoré slovenské firmy často nevyužívajú, patria napríklad: 

  1. Patent box – osobitný daňový režim pre právnické osoby je účinný už štvrtý rok. Jeho benefitom je daňové oslobodenie časti príjmov plynúcich z nehmotných aktív, ktoré sú výsledkom vlastnej  vývojovej činnosti daňovníka. 

 

Patent box je možné využiť v dvoch formách:

  • Oslobodenie príjmov (výnosov) z licenčných poplatkov vo výške 50 percent, ktoré plynú z odplát za poskytnutie práva na použitie patentov, úžitkových vzorov a softvéru, ktorý podlieha autorskému právu. Podmienkou je, že musia byť výsledkom vlastnej vývojovej činnosti daňovníka na Slovensku.  Týka sa príjmov za používanie patentov, úžitkových vzorov a softvéru. 
  • Ďalšia alternatíva oslobodenia od dane v rámci režimu patent box sa týka časti príjmov (výnosov) plynúcich z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa využil patent alebo úžitkový vzor a ktoré vytvoril daňovník pri činnosti vykonávanej na Slovensku.  Výška oslobodenia je taktiež 50 percent takýchto príjmov (výnosov), avšak len z tej časti predajnej ceny, ktorá sa vzťahuje na využitie patentu, resp. úžitkového vzoru. Režim patent box si môžu uplatniť iba daňovníci, ktorí sú právnickou osobou zdaňovanou v Slovenskej republike.

 

  1. Odpočet výdavkov na výskum a vývoj, tzv. superodpočet – je vládnym nástrojom na podporu súkromných investícií do výskumu a vývoja. Podpora je zavedená v slovenskej legislatíve od roku 2015 a je poskytovaná pre právnické osoby aj živnostníkov. V princípe ide o možnosť opätovne odpočítať od základu dane výdavky na výskum a vývoj, ktoré už raz znížili základ dane cez výsledok hospodárenia. No na to, aby si daňovníci mohli uplatniť tento superodpočet, musia realizovať projekt, ktorý spĺňa podmienky definície výskumu a vývoja. Výška odpočtu sa od roku 2015 postupne zvyšovala až na úroveň 200 percent nákladov na výskum a vývoj do roku 2021. Pozor! Od tohto roku – 2022 sa však novelou zákona percentuálna sadzba odpočtu znižuje na 100 percent nákladov, čo sa bude vzťahovať na odpočet výdavkov na výskum a vývoj vynaložených v zdaňovacom období začínajúcom sa najskôr 1. januára 2022. Dôvodom zníženia výšky odpočtu bude s najväčšou pravdepodobnosťou zavedenie nového superodpočtu výdavkov (nákladov) na investície od roka 2022.

 

  1. Odpočet výdavkov na investície je novým dočasným nástrojom na stimulovanie investícií, ktorým daňovníci získajú možnosť dodatočne odpočítať výdavky na investície z daňových odpisov investovaného majetku, a to vo výške od 15 až 55 percent. Výška superodpočtu závisí od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií. Tento dočasný nástroj je určený na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou – t. j. produktívnych investícií s previazaním na Priemysel 4.0. Na účely uplatnenia tohto superodpočtu sa investíciou rozumie investícia do výrobného a logistického systému, pričom môže ísť o investície do hmotného majetku (zariadenia, stroje, automatizačné a komunikačné techniky uvedené v prílohe č. 3 k zákonu o dani z príjmov ako napr. parné kotly, komunikačné zariadenia, počítače, batérie a pod.) a investície do nehmotného majetku (najmä počítačové programy a zabezpečenie automatizácie výrobných procesov, digitalizácie a pod.). Minimálna hodnota, ktorú musí daňovník preinvestovať, je 1 milión eur, pričom táto investícia musí presiahnuť sedemnásobok priemernej výšky investícií z posledných troch rokoch (ide o obdobie rokov 2019 až 2021). 

Pre uplatňovanie týchto špeciálnych daňových režimov je dôležitá odbornosť a skúsenosť najmä s prípravou sprievodnej dokumentácie. Často je nevyhnutné odborné poradenstvo týkajúce sa dodržania všetkých zákonných ustanovení.