Pätnásty marec je dňom spotrebiteľských práv. Tých je naozaj dosť a sú zakotvené ako v slovenskej, tak aj v európskej legislatíve. Avšak ten, kto ich nepozná (čo je väčšina z nás), v snahe domôcť sa spravodlivosti povolí. Často už na začiatku odradí predstava, že by sme sa, napríklad, pre neuznanú reklamáciu topánok či objektívne pokazenú dovolenku mali domáhať spravodlivosti na našich ťažkopádnych súdoch a platiť súdne trovy. Hoci, nemuseli by sme sa vzdávať, pretože existujú reálne možnosti, ako aj bez ďalšieho platenia dostať späť, čo nám patrí.

Na strane spotrebiteľa

Oblasti, v ktorých sa vyskytuje ochrana spotrebiteľa, sú naozaj rôzne a široké – od nákupu v tzv. kamenných alebo internetových obchodoch cez využívanie služieb rôzneho druhu vrátane dopravy, ubytovania alebo cestovania až po ochranu v rámci využívania finančných služieb,“ hovorí JUDr. Ilja Sulík, právnik spoločnosti D.A.S. Z pohľadu ochrany spotrebiteľa je najväčším problémom, ak mu predajca alebo dodávateľ služby odmieta uznať reklamáciu, hoci je spotrebiteľ v práve. Vtedy sa môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, prípadne iný orgán, kompetentný na posúdenie postupu protistrany.“

Na Slovenskú obchodnú inšpekciu, teda takzvanú Soiku, sa ľudia obracajú naozaj často. „Minulý rok prijali inšpektoráty SOI 9 676 podnetov, oznámení a žiadostí o radu,“ hovorí Danuša Krkošová z ÚI SOI. Z nich bolo do konca roka 2015 prešetrených 3 438 a 1 505, teda vyše 43 percent, opodstatnených.

Ľudia sa sťažovali najmä na nedodržanie zákonného postupu pri vybavovaní reklamácie – jej neprijatie, prekročenie 30-dňovej lehoty na jej vybavenie, ale aj na neprijateľné zmluvné podmienky, neposkytnutie požadovaných informácií a nevyžiadanú reklamu. Niekoľko tisíc podnetov sa týkalo oblasti poskytovania služieb – zákazníci sa ponosovali na vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu, cestovné agentúry, stavebné služby, šírenie reklamy a internetové služby. „V oblasti predaja nepotravinárskeho tovaru sa podnety týkali najmä obuvi, textilu, potrieb pre domácnosť, ale aj mobilných telefónov, nábytku či motorových vozidiel. Spotrebitelia mali podozrenie na porušenie svojich práv pri reklamácii, ale napríklad aj v súvislosti s nedodaním tovaru, nevrátením peňazí za tovar, nevydaním dokladu o kúpe, klamlivými praktikami pri účtovaní cien či dostupnosťou tovaru z letákových akcií,“ dopĺňa D. Krkošová. Čo však pre spotrebiteľa znamená, ak SOI uzná jeho podnet ako opodstatnený?

Treba bojovať

„Orgány, ktoré posudzujú postup podnikateľa, bežne nerozhodujú spory medzi zmluvnými stranami, na to sú určené súdy,“ vysvetľuje právnik spoločnosti D.A.S. Ilja Sulík a pokračuje, obrátiť sa na súd býva často posledná a jediná možnosť spotrebiteľa, ako sa domôcť svojich práv. Tu už je vhodné, aby spotrebiteľ využil služby odborníkov, nakoľko podnikateľské subjekty sa zvyknú nechať zastupovať advokátskymi kanceláriami.“

Takže si treba najať právnika, ktorý nás bude zastupovať na súde, a platiť mu honorár? Nuž, je to jedna z možností, ak si zo seba nechceme nechať robiť dobrý deň. Spotrebiteľ má však aj možnosť poistiť si ochranu svojich práv a podľa obsahu a rozsahu poistky získa fundované poradenstvo právnika kedykoľvek podľa potreby, ale aj zastupovanie na súde bez toho, aby už čokoľvek ďalšie platil.

Na čo si dávať pozor

Samozrejme, bolo by oveľa jednoduchšie vôbec sa nedostať do problémov a ťahaníc s poskytovateľom nejakej služby alebo predajcom. JUDr. I. Sulík, právnik spoločnosti D.A.S., má z praxe veľa skúseností, ako to (ne)funguje, a preto má aj dobré rady, čomu sa vyhnúť. „Najdôležitejšou skutočnosťou pri domáhaní sa ochrany práv spotrebiteľa, ak sú porušené, je serióznosť protistrany, a to najmä v prípade internetových predajcov. Ak sa totiž stane, že predajca ukončí svoju podnikateľskú činnosť, respektíve nie je zastihnuteľný na adresách, ktoré sú zapísané v príslušnom registri, poškodený spotrebiteľ má len veľmi malú šancu na dosiahnutie nápravy. Z tohto pohľadu je veľmi dôležitá flexibilná činnosť štátu a na to určených subjektov, aby vykonávali na úseku ochrany spotrebiteľa skutočne konzekventnú činnosť. Samotný spotrebiteľ si svoje práva posilní napríklad tým, že si starostlivo zváži, od koho čo kúpi, najmä cez internet, nakoľko, ako sa vraví, papier, či v tomto prípade grafika webovej stránky predajcu, znesie všetko. Nie je problém mať stránku v slovenčine a pritom ide o subjekt, ktorý so Slovenskom alebo ani Európou nemá nič spoločné. Určite sa treba vyvarovať predajcov bez spoľahlivého hodnotenia spokojnosti, ktorí ani nie sú registrovaní na území Slovenska, v takom prípade by totiž spotrebiteľ musel reklamovať tovar napríklad v niektorom zo štátov Ázie.“

Čas rozhoduje

Treba tiež vedieť, kedy a za akých okolností podať sťažnosť, respektíve reklamáciu. „V praxi sa s pojmom ochrana spotrebiteľa asi najčastejšie spájajú problémy pri vybavovaní reklamácií vád zakúpeného tovaru či dodanej služby. Treba zdôrazniť, že nie každá zamietnutá reklamácia je automaticky porušením práva spotrebiteľa. Ten musí pamätať na to, že v niektorých prípadoch je nutné, aby reklamoval nedostatky bezprostredne – napr. pri cestovných zájazdoch musí byť žiadosť o odstránenie chybne poskytnutej služby spísaná hneď na mieste a reklamácia neodstránených nedostatkov musí byť podaná najneskôr do troch mesiacov od skončenia zájazdu. Rovnako je stanovená lehota 7 dní pri poškodení batožiny pri leteckej preprave v opačnom prípade nebude môcť byť podľa zákona podávateľ reklamácie úspešný, hoci by mal pravdu,“ upozorňuje právnik.

Neférové zmluvy

Samostatnou kapitolou, kde sa často porušujú práva spotrebiteľov, sú zmluvy. Spotrebiteľ by si mal dávať pozor na to, či sú v zmluve vyvážené jeho práva a práva predajcu (resp. poskytovateľa služby). Ak to tak nie je, spotrebiteľ má podľa Občianskeho zákonníka možnosť domáhať sa neplatnosti zmluvy, alebo jej časti. Každú zmluvu, vrátane najmenšieho písma, si treba pred podpisom dôkladne prečítať. Neprípustné ustanovenia sú napríklad také, ktoré obmedzujú práva spotrebiteľa uplatniť voči poskytovateľovi zodpovednosť za chyby, oprávňujú jednu stranu odstúpiť od zmluvy, ale druhú nie, zaväzujú spotrebiteľa plniť podmienky, s ktorými nebol oboznámený, oprávňujú dodávateľa zvýšiť cenu tovaru alebo služby bez toho, aby mohol spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť a niektoré ďalšie. (Problematika spotrebiteľských zmlúv je dobre spracovaná napríklad na webe Združenia slovenských spotrebiteľov, alebo, ak máte poistenú ochranu svojich práv, môžete bezplatne kontaktovať právnika spoločnosti.)

Namiesto bodky

Spotrebitelia majú celú paletu možností, ako sa chrániť a brániť, keď sa k nim druhá strana správa neférovo a chce sa na nich neférovo obohatiť, prípadne, keď spotrebiteľovi vznikne iná škoda. Paleta však môže byť akokoľvek bohatá, ak spotrebitelia nevyužívajú jej možnosti. Nielen počas dňa spotrebiteľských práv, ale vždy je dôležité nedovoliť predajcom a poskytovateľom služieb správať sa k svojim klientom nečestne. Ak bol spotrebiteľ poškodený, je dôležité, aby sa bránil, sťažoval a, keď treba, aj súdil. Hoci aj pre topánky za niekoľko desiatok eur. S dobrým poistením ochrany práv ho to nebude nič stáť.