VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

(aktualizované 21.5.2018)

Vážený čitateľ Správneho dňa,

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti so zmenou pravidiel ochrany osobných údajov. Od 25.05.2018 nadobúda účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), v dôsledku prijatia ktorého dochádza k zmene pravidiel v rámci spracúvania Vašich osobných údajov.

Z uvedeného dôvodu Vás chceme informovať o ochrane osobných údajov užívateľov v elektronickej databáze webu Správny deň pri spracovaní údajov v rubrikách Súťaže / Klub Správneho dňa.

Zaslaním svojej registrácie v rubrikách čitateľ udeľuje súhlas so spracovaním údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať úplne alebo sčasti zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu info@spravnyden.sk.

 

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, odoslaním otázky v rubrike Súťaž/Klub Správneho dňa potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, sú presné a pravdivé. Zároveň súhlasí so spracúvaním týchto údajov na základe nového platného Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).
 2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania vyššie uvedených Služieb.
 3. Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie len za účelom poskytovania služby, ku ktorej užívateľ dáva jej využitím súhlas, vrátane, v prípade potreby Poskytovateľa, neskoršej komunikácie s Užívateľom. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 4. Poskytovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 2. týchto podmienok. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám ani zverejňované v akomkoľvek formáte a produkte Poskytovateľa.
 6. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových a databázových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 8. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. Zároveň nesmie posunúť údaje žiadnym tretím stranám ani na marketingové účely.
 9. Táto webová stránka môže požiadať o niektoré povolenia od spoločnosti Facebook, ktoré jej umožňujú vykonávať operácie s účtom Užívateľa na Facebooku a získavať informácie vrátane Osobných údajov. Táto služba umožňuje tejto webovej stránke spojiť sa s užívateľským účtom v sociálnej sieti Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Inc. Žiadané povolenia sú Základné informácie: V rámci predvolených nastavení tieto informácie zahŕňajú údaje Užívateľov ako ID, Meno, Fotka, Pohlavie, Lokalita a určité prepojenia Užívateľa, ako Priatelia. Ak Užívateľ verejne sprístupnil viac údajov, tieto budú tiež dostupné. Kontaktný e-mail: Prístup k Užívateľovmu kontaktnému e-mailu.
 10. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: Identifikačné údaje Poskytovateľa: MEET Group, s. r. o. Podunajská 23/C 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko. IČO: 47179848.
 11. Informácie o právach Užívateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva:Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Užívateľ osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 12. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
  1. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
  2. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
  3. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
  4. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.